logo

lijn

Invloed verzekerden op zorgverzekeraars versterken


17-06-2016 ● Pieter Coppoolse

Minister Schipper werkt aan een wetsvoorstel voor wijziging van de wet medezeggenschap clienten zorginstellingen (Wmcz). Het is de opzet om in deze wet ook de invloed van verzekerden bij hun zorgverzekeraar te vergroten. Op 15 juni  jl. berichtte de minister de tweede kamer over de voortgang.

In mijn blog "Ben ik klant of lid"  van 21 januari 2016 vroeg ik me af hoe het komt dat het coöperatieve gedachtengoed zo weinig meer aan de orde is bij coöperatieve zorgverzekeraars. In de consultaties die de minister verrichtte, als voorbereiding op het wetsvoorstel Wmcz, wordt terecht opgemerkt dat er verschil is tussen zeggenschap en medezeggenschap. De minister geeft door haar brief en de voorgenomen wijziging van de wet de indruk dat het doel van (coöperatieve) zorgverzekeraars en belangen van zorgverzekerden niet altijd voldoende afgestemd zijn.

"In het wetsvoorstel invloed verzekerden leg ik daarom de regie over hoe de invloed moet worden vormgegeven bij de verzekeraar en verzekerden zelf, zodat zij samen kunnen bepalen welke wijze van medezeggenschap het beste past. Wel zal ik in de wet de nodige randvoorwaarden inbouwen, bijvoorbeeld ten aanzien van de vertegenwoordiging van verzekerden en de terugkoppeling van de uitkomsten van de inspraak door de verzekeraar. De randvoorwaarden worden aan de hand van de zes principes die IBMG noemt nog verder uitgedacht.
Voorop staat in elk geval dat ik vind dat élke verzekerde inspraak moet kunnen krijgen als hij dat wil. Met een verplichte inspraakregeling wil ik dat wettelijk borgen. Juist in de relatie tussen zorgverzekeraar en verzekerden, waarbij sprake is van een veel grotere groep dan alleen patiënten en waarbij op andere wijze contact plaatsvindt dan tussen patiënt en zorgaanbieder, is dit essentieel. Zo kunnen veel verzekerden, met verschillende achtergronden, worden bereikt. Om die reden laat het wetsvoorstel dan ook ruimte voor informele en moderne wijzen van medezeggenschap."

Zie voor de brief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/15/kamerbrief-over-de-zeggenschap-van-clienten-en-verzekerden

We kunnen ons afvragen of deze reparatie van het coöperatieve gedachtengoed niet een gevolg is van een tekort schietende zorgverzekeringswet. Zorgverzekerden hebben het recht jaarlijks over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat komt de kwaliteit van zorg en de prijs van de polis ten goede, zo is de gedachte. Investeren in gezondheid, het gemeenschappelijk belang van verzekerden en zorgverzekeraars, is daardoor echter niet langer lonend. Het is verbazend dat we van zorgverzekeraars hierover zo weinig vernemen. Is gezondheid nou juist niet de bindende factor van een coöperatieve vereniging van zorgverzekerden? Coöperatieve zorgverzekeraars laat uw stem en visie horen, onze gezondheid is het gemeenschappelijk belang. Zorgverzekerden zijn meer dan klanten.


Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.