logo

lijn

Vijf procent extra zorgverzekeringspremie door collectiviteiten


20-09-2016 ●

Uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015 van de NZa bleek (pag. 68) al dat zorgverzekeraars bij hun premiecalculatie een opslag op de bruto premie hanteren om de collectiviteitskorting te financieren.

Het onderzoek van Zorgweb dat in opdracht van het ministerie van VWS werd verricht, bevestigt dit beeld.

Studentencollectiviteiten ontvangen de hoogtse korting, collectiviteiten van ouderen het minst. De gemiddelde verlaging van de bruto premie is gelijk aan een opslag van 5,3% op de netto premie, aldus Zorgweb.

Een aantal bevindingen uit het onderzoek.

" Anno 2016 neemt 67% van de Nederlanders deel aan een collectieve zorgverzekering. Verzekeraars hebben daarvoor ruim 64.000 overeenkomsten gesloten met werkgevers en andere rechtspersonen die de belangen van groepen verzekerden vertegenwoordigen.

Er zijn veel kleine collectiviteiten. Bij 93% van het totaal aantal contracten bedraagt de gemiddelde deelname slechts 23 personen.

Gemiddeld ontvangen collectief verzekerden een korting 7,5% op de nominale premie voor de basisverzekering, met een variatie van 6,1% bij de ouderenbonden tot 8,7% bij de studenten. Kenmerken van de doelgroep spelen een belangrijke bij de bepaling van de hoogte van de korting. Per collectief contract op de basisverzekering bedraagt de korting gemiddeld 7,0% korting met een variatie van 4,4% bij de patiëntenverenigingen tot 8,9% bij de studenten. Verzekeraars geven aan dat de omvang van de doelgroep, de aard van de doelgroep en de deelnamegraad in hoge mate bepalend zijn voor de hoogte van de korting.

De korting voor collectiviteiten wordt gefinancierd middels een opslag van 5,3% op de netto premie. Van alle verzekerden op grond van de Zorgverzekeringswet is 67% deelnemer aan een collectiviteit. Gemiddeld ontvangen zij een korting van 7,5% op de bruto premie voor de basisverzekering. Bij een gelijkblijvende premieontvangst voor verzekeraars kan in een stelsel zonder collectiviteitskortingen de bruto premie voor alle verzekerden lager worden vastgesteld dan nu het geval is. De premiekorting van 7,5% komt dan ten gunste van alle verzekerden zodat de bruto premie met 67/100 x 7,5% = 5,0% kan worden verlaagd. Een verlaging van 5,0% op de bruto premie is gelijk aan een opslag van 5,3% op de netto premie.

Zorgverzekeraars hanteren de mogelijkheid tot het verlenen van korting primair als marketinginstrument.

Verzekeraars en (met name) werkgevers maken aanvullende afspraken over zaken als preventie, verzuimreductie, duurzame inzetbaarheid en versterken mentale en fysieke veerkracht van werknemers.

Zorgverzekeraars kopen niet specifiek voor collectiviteiten zorg in. De zorginkoop heeft in de praktijk betrekking op alle verzekerden van de betreffende verzekeraar.

Assurantietussenpersonen spelen een rol bij 57% van de collectieve contracten.

Ten aanzien van de aanvullende verzekering maken zorgverzekeraars soms collectiviteit specifieke aanvullende dekkingsafspraken. Voor in totaal 3.785.501 collectief verzekerden (33%) is hier sprake van. De resterende 67% van de collectief verzekerden maakt dus gebruik van aanvullende verzekeringen die gelijk zijn aan die van niet-collectief verzekerden."

Zie voor het rapport: https: //www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/27/fact-finding-collectiviteiten-in-de-zorgverzekeringswet


Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.